• Home
  • Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn met ingang van 5 december 2013 van toepassing.

De algemene voorwaarden hebben betrekking op ieder gebruik van de website Gratis op te Halen, op alle diensten die door gebruikers op Gratis op te Halen worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Gratis op te Halen aangaat voor het gebruik van de website en de diensten. Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Wij raden iedereen aan, deze algemene voorwaarden vooraf te lezen. Gratis op te Halen kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

U gaat akkoord met de geldende algemene voorwaarden zodra u gebruik maakt van GratisopteHalen. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder moment wijzigen, waardoor de oude algemene voorwaarden vervallen en de nieuwe algemene voorwaarden direct in zullen gaan. Eventuele problemen zullen door ons voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in uw woonplaats.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
10. E-mailadres: Uw e-mailadres;
11. Gratisoptehalen.nl”: De online gratis op te halen website (http://www.gratisoptehalen.nl);
12. Algemene voorwaarden”: Deze Algemene Voorwaarden van Gratisoptehalen.nl;
13. Overeenkomst”: De overeenkomst die u met ons hebt gesloten op de Website en daarna bevestigd via e-mail;
14. U: De consument die een gebruiker is van de Website;
15. Commerciele aanbiedingen: Aanbiedingen met een commercieel doel die verspreid worden via e-mail. Dit zijn aanbiedingen van actieve webshops in verschillende branches.;
16. Website: De website die op het internet bereikbaar is via de url: http://www.gratisoptehalen.nl;
17. Wij: YOOLOO BV te Wijk bij Duurstede HO gratisoptehalen.nl

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Exploitatie van de website is voor rekening en risico van YOOLOO BV te Wijk bij Duurstede

Adres: Karolingersweg 136
3962AL Wijk bij Duurstede
E-mail: info@gratisoptehalen.nl
KvK-nummer: 60692103 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 Intellectuele eigendom.

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij GratisopteHalen, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 16 Persoonsgegevens.

GratisopteHalen zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. GratisopteHalen neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle aanbiedingen van GratisopteHalen, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18 Links

De site van GratisopteHalen kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft GratisopteHalen geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 19 Uw rechten

U kunt altijd aan GratisopteHalen vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan GratisopteHalen vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die GratisopteHalen zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u GratisopteHalen hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven. Onderaan elke uiting van gratisoptehalen.nl staat een uitschrijflink; hiermee kunt u zich eenvoudig uitschrijven.

Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 21 - E-mail ontvangen van Gratisoptehalen.nl

1. Voor het ontvangen van e-mails van de Website dient u een geldig e-mailadres te hebben in uw account van de Website. Wanneer er geen geldig e-mailadres wordt opgegeven, kunnen wij de Overeenkomst eenzijdig opzeggen.

2. Als u voldoet aan de eisen van artikel 2.1, kunt u de volgende stappen ondernemen om de Overeenkomst voor e-mail ontvangen van de Website te bevestigen:
a. U leest de voordelen van de e-mails;
b. U gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden en Privacy Statement;
c. U geeft expliciet aan toestemming te geven voor het ontvangen van e-mails van Gratisoptehalen met daarin nieuws en aanbiedingen, eventueel van derden.
d. Wij sturen u een e-mail waarin u de aanmelding kunt bevestigen. Hiermee sluit u een Overeenkomst met ons over het ontvangen van commerciële e-mails van Gratisoptehalen. Deze Overeenkomst is van onbepaalde tijd. Onderaan elke uiting van gratisoptehalen.nl staat een uitschrijflink; hiermee kunt u zich eenvoudig uitschrijven.

3. Elke gemaakte Overeenkomst bestaat uit onze registratie van uw bevestiging op de Website en via e-mail, deze Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement. U kunt er daarom vanuit gaan dat er ook binnen deze voorwaarden gehandeld zal worden. Indien dit niet het geval is, zal dit aangegeven worden als aanvullende voorwaarden.

4. Alle Overeenkomsten, gemaakt in het Nederlands via de Website en bevestigd per e-mail, zullen gearchiveerd worden in ons computersysteem. Wanneer u de wens heeft uw gegevens in te zien, zal dit verzoek mogelijk zijn : Onderaan elke uiting van gratisoptehalen.nl staat een link naar uw persoonlijke gegevens; hiermee kunt u eenvoudig uw gegevens inzien.

5. Het ontvangen van commerciële e-mails van de Website is uiteraard kosteloos. U heeft zelf de keuze om wel of niet in te gaan op de gegeven aanbiedingen. 

Artikel 22 - Commerciele aanbiedingen

1. Na aanmelding voor de e-mails van Gratisoptehalen.nl kunnen wij e-mails sturen die nieuws over de website en aanbiedingen van bij ons aangesloten partners bevatten.

2. De aanbiedingen zijn geldig tot de datum die staat aangegeven bij de kortingsactie.

3. Onderaan elke uiting van gratisoptehalen.nl staat een uitschrijflink; hiermee kunt u zich eenvoudig uitschrijven.

Bescherming van uw privacy

Wij hebben in ons Privacybeleid beschreven hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Ook kunt u hier lezen hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt.

1. Het E-mailadres dat u ingeeft op de Website wordt door ons verwerkt in overeenstemming met ons Privacy Statement. Zoals eerder aangegeven in artikel 2.2 is deze onderdeel van de Overeenkomst.

2. U kunt te alle tijden uw persoonlijke gegevens aanpassen via de Website.

3. Om u op de hoogte te houden van nieuws over Gratisoptehalen en aanbiedingen van aangesloten partners sturen wij u wekelijks per e-mail nieuwe aanbiedingen toe. U kunt deze e-mail uitzetten via de Website: Onderaan elke uiting van gratisoptehalen.nl staat een uitschrijflink; hiermee kunt u zich eenvoudig uitschrijven.

Minderjarigen

De diensten van Gratis op te Halen zijn slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers die daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Niet toegestaan gebruik van de website

De inhoud van de website mag door de gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 advertenties of 100 hyperlinks naar advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze algemene voorwaarden.

Het is de gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers die een advertentie plaatsen op Gratis op te Halen (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Misbruik van de website en de gevolgen hiervan

Voor het melden van illegale en inbreuk makende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van de “Niet Ok”-optie. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via onze contactpagina.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de algemene voorwaarden en/of het privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de volgende maatregelen treffen:

1. Gratis op te Halen kan de desbetreffende gebruiker uitsluiten van de diensten van de website of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of
2. Gratis op te Halen kan een of meerdere advertenties van de gebruiker verwijderen.

Beperking aansprakelijkheid Gratis op te Halen

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door:

1. gebruik van de diensten van Gratis op te Halen;
2. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;
3. onjuiste informatie op de website;
4. wijzigingen in de diensten van Gratis op te Halen of wijzigingen in of op de website. 
5. Bij eventuele geschillen over het aangekochte product of dienst verwijzen wij u door naar de desbetreffende webshop. De verantwoordelijkheid van after-sales ligt volledig aan hun zijde.
6. Het wel of niet ingaan op een aanbieding is uw eigen verantwoordelijkheid. Schulden of achterstallige betalingen zijn wij niet aansprakelijk voor.
7. Dit artikel bevat geen beperking van aansprakelijkheid voor schade door  onze opzet, grove schuld of schade waarvoor de aansprakelijkheid op grond van toepasselijk dwingend consumentenrecht niet kan worden beperkt.

Wijzigingen van de diensten en de Website

Gratis op te Halen kan de website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd. 

Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Gratis op te Halen kunt u indienen d.m.v. het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd, nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd, te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording. 

Controle op spam berichten.

Alle advertenties worden door het systeem automatisch beoordeeld. Het komt daardoor voor dat uw advertentie als spam aangemerkt wordt, dit is ivm bepaalde steekwoorden .

Alle advertenties worden ALTIJD nog eens handmatig nagekeken door een van onze medewerkers en al dan niet geplaatst.